Your IP: 18.206.175.155 United States Near: Cambridge, Massachusetts, United States

Lookup IP Information

2 3 4 5 6 7 8 Next

Below is the list of all allocated IP address in 164.156.0.0 - 164.156.255.255 network range, sorted by latency.

Zheng Biao Water Margin character Also known as "Demon Lord Zheng" (鄭魔君) Grand Commandant of Commander's Hall (殿帥太尉) of Fang La forces Origin Constable Hometown Lanxi County, Wuzhou (present-day Jinhua, Zhejiang) First appearance Chapter 97 Weapon Golden bricks Names Simplified Chinese 郑彪 Traditional Chinese 鄭彪 Pinyin Zhèng Biāo Wade-Giles Cheng Piao This is a Chinese name; the family name is Zheng. Zheng Biao, also known as "Demon Lord Zheng" (Zheng Mojun), is a fictional character in the Water Margin, one of the Four Great Classical Novels of Chinese literature. Zheng Biao is a servant of the rebel leader, Fang La, one of the antagonists and enemy of the 108 Liangshan outlaws. He is also an apprentice of the unorthodox Taoist priest and magician Bao Daoyi. He is best known for slaying the couple Wang Ying and Hu Sanniang. Biography Zheng Biao is from Lanxi County, Wuzhou (present-day Jinhua, Zhejiang), and used to be a constable there. He joins Fang La's rebellion and becomes one of Fang La's trusted generals later. Zheng Biao also becomes an apprentice of the unorthodox Taoist magician Bao Daoyi and has an adept mastery of sorcery. Zheng Biao is first introduced in the story during the battle of Muzhou between the Liangshan heroes and Fang La's forces. Zheng Biao faces the couple Wang Ying and Hu Sanniang in combat. During the duel, Zheng Biao uses magic to summon a knight in golden armor to confuse Wang Ying and seize the opportunity to kill Wang. Hu Sanniang attempts to avenge her husband but Zheng Biao dodges her spear and he uses his magical golden bricks to smash into Hu's face and kill her. In the next round, Li Kui, covered by Xiang Chong and Li Gun, challenges Zheng Biao to a fight. Zheng Biao retreats back to his army formation, where he uses magic to darken the sky and conjure windstorms to confuse the Liangshan forces. Xiang Chong and Li Gun lose their way and are eventually killed by Fang La's soldiers. Li Kui survives when Hua Rong, Qin Ming and Fan Rui come to his aid. In a later battle, Zheng Biao faces Liangshan's Guan Sheng in a duel. He is no match for Guan Sheng so Bao Daoyi summons a golden-armour knight to help him, but the knight is defeated by a more powerful magic warrior summoned by Liangshan's Fan Rui. Guan Sheng uses the opportunity to kill Zheng Biao. External links Baidu Baike (Chinese) v · d · eWater Margin characters Founding Father Chao Gai 108 Stars of Destiny   36 Heavenly Spirits Song Jiang · Lu Junyi · Wu Yong · Gongsun Sheng · Guan Sheng · Lin Chong · Qin Ming · Huyan Zhuo · Hua Rong · Chai Jin · Li Ying · Zhu Tong · Lu Zhishen · Wu Song · Dong Ping · Zhang Qing · Yang Zhi · Xu Ning · Suo Chao · Dai Zong · Liu Tang · Li Kui · Shi Jin · Mu Hong · Lei Heng · Li Jun · Ruan Xiaoer · Zhang Heng · Ruan Xiaowu · Zhang Shun · Ruan Xiaoqi · Yang Xiong · Shi Xiu · Xie Zhen · Xie Bao · Yan Qing 72 Earthly Fiends Zhu Wu · Huang Xin · Sun Li · Xuan Zan · Hao Siwen · Han Tao · Peng Qi · Shan Tinggui · Wei Dingguo · Xiao Rang · Pei Xuan · Ou Peng · Deng Fei · Yan Shun · Yang Lin · Ling Zhen · Jiang Jing · Lü Fang · Guo Sheng · An Daoquan · Huangfu Duan · Wang Ying · Hu Sanniang · Bao Xu · Fan Rui · Kong Ming · Kong Liang · Xiang Chong · Li Gun · Jin Dajian · Ma Lin · Tong Wei · Tong Meng · Meng Kang · Hou Jian · Chen Da · Yang Chun · Zheng Tianshou · Tao Zongwang · Song Qing · Yue He · Gong Wang · Ding Desun · Mu Chun · Cao Zheng · Song Wan · Du Qian · Xue Yong · Shi En · Li Zhong · Zhou Tong · Tang Long · Du Xing · Zou Yuan · Zou Run · Zhu Gui · Zhu Fu · Cai Fu · Cai Qing · Li Li · Li Yun · Jiao Ting · Shi Yong · Sun Xin · Gu Dasao · Zhang Qing · Sun Erniang · Wang Dingliu · Yu Baosi · Bai Sheng · Shi Qian · Duan Jingzhu Antagonists (Imperial Court) Gao Qiu · Cai Jing · Tong Guan · Yang Jian Antagonists (Rebel leaders) Fang La · Tian Hu  · Wang Qing Fang La forces Fang Jie · Fang Tianding · Deng Yuanjue · Shi Bao · Si Xingfang · Li Tianrun · Wang Yin · Pang Wanchun · Lü Shinang · Du Wei · Bao Daoyi · Zheng Biao · Others Tian Hu forces Qiongying Other minor characters See list of Water Margin minor characters